ENVIROFILM 2003

ZELENÝ SVET

Téma súťaže: Energia pre život a jej sila
Miesto konania: Banská Bystrica, Múzeum - Pamätník SNP
Termín výstavy: 6. 5. 2003 - 10. 5. 2003
Odborný garant: PaedDr. Jaroslav Uhel
Termín uzávierky: 14. marec 2003
Usporiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia
Poslanie súťaže:
Organizácia súťaže a jej priebeh
Súťažné kategórie
Technické podmienky
Ceny
Kontaktná adresa:
Poslanie súťaže:
Vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností vo výtvarnom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu v prírode.
Súťaž je tematicky orientovaná na vodu, všetky jej podoby, skupenstvá, formy. Kvapka vody, more vody, horská bystrina, jazero, prameň, rosa, dážď, vodná para, ľad, sneh...
Bez vody niet života. Je pre človeka nenahraditeľná. Voda nepozná hranice. Voda včera a dnes. Voda ako živel. Poznáme jej silu? Ako hospodárime s vodou?


Organizácia súťaže a jej priebeh:

Súťažná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí a mládeže nemá predchádzajúce kolá. Práce treba doručiť priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia do Banskej Bystrice najneskôr do 14. marca 2003 poštou alebo osobne.

 


Súťažné kategórie:

1.  Základné školy
a)  deti do 10 rokov
b)  deti od 11 do 15 rokov
2.  Základné umelecké školy
a)  deti do 10 rokov
b)  deti od 11 do 15 rokov
3.  Špeciálne školy
a)  deti do 10 rokov
b)  deti od 11 do 15 rokov
4.  Materské školy

 


Technické podmienky:
 
Práce nesmú byť rolované a prehýbané. Neposielajte práce priestorové a trojrozmerné, zasklené ani zarámované. Na zadnej strane musí byť meno autora, vek, adresa bydliska a školy, názov diela, rok vzniku (najviac 2 roky staré), meno pedagóga, ak práca vznikla v školskom zariadení, adresa odosielajúcej organizácie. Formát maximálne do A0, výtvar-ná technika neobmedzená.
Do súťaže neposielajte kolektívne autorské práce. Na vernisáž výstavy budú pozvaní ocenení autori a ich pedagógovia osobitnou pozvánkou.

Práce sa autorom nevracajú.


Ceny:

Bude udelená Hlavná cena Zelený svet a po tri ceny v každej súťažnej kategórii.
 

Kontaktná adresa:
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentálnej výchovy a propagácie
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika
 
Tel / fax:  048 / 471 37 43
e-mail: ev@sazp.sk
http://www.sazp.sk/FESTIVALY