ENVIROFILM 2004


ZELENÝ SVET

IX. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže, ktorá sa koná pri príležitosti Medzinárodného súťažného festivalu filmov, televíznych programov a videoprogramov s tematikou ochrany a tvorby životného prostredia ENVIROFILM 2004.

Téma súťaže: Krajina mojich snov
Miesto konania: Banská Bystrica, Múzeum - Pamätník SNP
Termín výstavy: 4. 5. 2004 - 8. 5. 2004
Odborný garant: PaedDr. Jaroslav Uhel ArtD.
Termín uzávierky: 19. marec 2004
Usporiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s redakciou časopisu WATT foto, video
Poslanie súťaže:
Organizácia súťaže a jej priebeh
Súťažné kategórie
Technické podmienky
Ceny
Kontaktná adresa:
Poslanie súťaže:

Vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu v prírode.
Súťaž je tematicky orientovaná na krajinu. Na krajinu v ktorej žijeme, na krajinu v ktorej by sme chceli žiť. Aká je krajina našich snov? Čo môžeme spraviť, aby sa naša krajina stala tou vysnívanou? Krajina to sú lesy, lúky, polia, vodstvo, živočíchy, ľudia a mestá. Aj krajina má svoj život, skúsme ho vidieť


Organizácia súťaže a jej priebeh:

Súťažná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí a mládeže nemá predchádzajúce kolá. Práce treba poslať priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia do Banskej Bystrice najneskôr do 19. marca 2004 poštou alebo osobne.


Súťažné kategórie:

1. Kategória kresba, maľba, grafika a kombinované techniky
 
A) Základné školy
deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov
B) Základné umelecké školy
deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov
C) Špeciálne školy
deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov
D) Materské školy
 
2. Kategória detský animovaný film
 
A) Základné školy
deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov
B) Základné umelecké školy
deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov
C) Stredné školy
 
3. Kategória čiernobiela a farebná fotografia
 
A) Základné školy
deti od 11 do 15 rokov
B) Základné umelecké školy
deti od 11 do 15 rokov
C) Stredné školy

 


Technické podmienky:

V kategórii kresba, maľba, grafika a kombinované techniky  nesmú byť práce rolované a prehýbané. Neposielajte práce priestorové a trojrozmerné, zasklenné ani zarámované. Na zadnej strane musí byť  meno autora, vek, adresa bydliska a školy, názov diela, rok vzniku (najviac 2 roky staré), meno pedagóga, ak práca vznikla v školskom zariadení, adresa odosielajúcej organizácie. Formát maximálne do A0, výtvarná technika neobmedzená.

Práce sa autorom nevracajú!

V kategórii animovaný film zasielajte práce na nosičoch Betacam, SVHS, DVD a vyplňte priloženú prihlášku.

V kategórii čiernobiela a farebná fotografia je do súťaže možné prihlásiť autorské klasické fotografie a digitálne fotografie v maximálnom počte 5 kusov. Zo súťaže budú vylúčené fotografie, ktoré boli ocenené v iných súťažiach, fotografie so sporným autorstvom a fotografie, ktoré sa svojím obsahom priečia základným princípom morálky a pravidlám etiky.

Na fotografiách musia byť zo zadnej strany dôsledne vyplnené nasledujúce údaje: meno autora, adresa, názov snímky, typ fotoaparátu, typ objektívu, film, e-mail, tel.číslo a údaj o tom, či autor požaduje vrátiť fotografie.

Klasické fotografie

Do súťaže možno posielať farebné i čiernobiele snímky. Minimálny rozmer súťažnej fotografie je 10 x 15 cm, maximálny rozmer je 24 x 30 cm. Fotografie posielajte do súťaže bez paspárt a rámikov. Spolu so súťažnými snímkami NEPOSIELAJTE negatívy.

Digitálne fotografie

Digitálne fotografie, ktoré chcete zaradiť do fotosúťaže  musíte poslať  buď ako klasickú fotografiu vyhotovenú na fotocitlivom materiáli alebo vytlačenú na atramentovej tlačiarni na fotografickom papieri pre atramentové tlačiarne, v minimálnom formáte 9 x 13 cm a maximálnom formáte 24 x 30 cm.

Zaslané práce musia spĺňať požadované technické podmienky (nosič, formát, kvalita).

Súťažné práce bez  riadne vyplnených údajov alebo doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže!

Práce sa autorom nevracajú.


Ceny:

Bude udelená Hlavná cena Zelený svet a tri ceny v každej súťažnej kategórii..


Kontaktná adresa:

 

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentálnej výchovy a propagácie
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika
telefón / fax: +421 048 413 21 53
e-mail: vogelova@sazp.sk
www.envirofilm.sk

Späť