SAŽP SAŽP

Pripájajú sa k Envirofilmu

KZPKZP

KZPKZP

KZPKZP

 

PROPOZÍCIE

I. Základné ustanovenia

 

 • Vyhlasovateľom ENVIROFILMU 2012 je Ministerstvo životného prostredia SR a organizáciu zaisťuje Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, nezisková organizácia Envirofilm, n.o. v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Úniou slovenských televíznych tvorcov, Slovenským filmovým ústavom, Banskobystrickým samosprávnym krajom, mestami Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Košice, Kremnica, Krupina, Poltár, Skalica a Zvolen, Slovenským banským múzeom, Slovenským olympijským výborom, Štátnou ochranou prírody SR, Akadémiou umení v Banskej Bystrici, Technickou univerzitou vo Zvolene, Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici, RTVS
 • Cieľom festivalu je predstaviť a oceniť nové filmy a televízne programy, ktoré svojím obsahom a umeleckou úrovňou pomáhajú šíriť myšlienky ochrany životného prostredia a prírody.
 • ENVIROFILM je príležitosťou k medzinárodnej spolupráci, k výmene názorov a napomáha k hľadaniu ciest ich širšieho využívania. Je miestom stretnutí tvorivých pracovníkov a odborníkov.
 • Program festivalu tvorí: medzinárodná súťaž filmov, TV programov, nesúťažná prehliadka filmov, konferencie, odborné a tvorivé semináre, besedy s verejnosťou, tlačové besedy, výstavy, medzinárodné súťaže a sprievodné podujatia pre deti a mládež.
 • Prihlásené filmy by mali byť zamerané na problematiku ochrany prírody a životného prostredia, trvalo udržateľného rozvoja, kultúrneho dedičstva, ekologicky prijateľných technológií a zdravého životného štýlu.
 • 18. medzinárodný festival ENVIROFILM 2012 sa koná v dňoch 14. – 19. mája 2012 v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Kremnici, Krupine, Skalici, Poltári, Košiciach a vo Zvolene
 • Oficiálnymi jazykmi festivalu sú slovenčina a angličtina.
 • Festival ENVIROFILM je členom medzinárodnej asociácie festivalov o ochrane životného prostredia ECOmove International www.ecomove.de

II. Podmienky účasti

 

 • Filmy môžu prihlásiť do medzinárodnej súťaže ich výrobcovia, majitelia, distribútori, autori a pod.
 • Do medzinárodnej súťaže môžu byť prihlásené tituly vyrobené po 1. januári 2009. Účasť na iných festivaloch nebráni účasti na ENVIROFILMe. Počet prihlásených filmov nie je obmedzený.
 • K verejnej projekcii môžu byť prijaté filmy na nosičoch:
 • DVD v najvyššej kvalite bez ochrany proti kopírovaniu
 • mini DV, DV a DVCAM v TV norme PAL
 • Betacam SP v TV norme PAL
 • HDV
 • Blu-ray disc

Filmy zaslané na kazetách SVHS, VHS a Betacam digital nemôžu byť do súťaže prijaté.

 •  Optimálna dĺžka prihlásených filmov je do 1 hodiny.
 • Každý súťažný titul musí byť označený názvom a potvrdený prihláškou.
 • K súťažným titulom požadujeme krátky obsah (anotáciu) do 100 slov v niektorom z jazykov – angličtina, nemčina, francúzština, čeština, slovenčina  Texty vo formáte DOC (MS - Word) a fotografie vo formáte JPG požadujeme dodať na CD a 1x vytlačené, prípadne elektronickou poštou na adresu envirofilm@sazp.sk.
 • K filmom požadujeme i kompletnú komentárovú (dialógovú) listinu s minutážou v niektorom z jazykov angličtina, nemčina, francúzština, čeština, slovenčina s latinskými názvami živočíchov a rastlín. Bez dialógovej listiny nebude film zaradený do súťaže. Dialógová listina sa vyžaduje aj od slovenských autorov, nakoľko film bude titulkovaný do anglického jazyka pre medzinárodnú porotu a prezentácie v rámci partnerstva ECOmove
 • Filmy musia byť dodané na adresu uvedenú na prihláške najneskôr do 15. februára 2012. Poštovné a poistné hradí odosielateľ, náklady na spätné doručenie organizátor.

III. Medzinárodná súťaž

 

 • O prijatí filmov do súťaže rozhoduje predvýberová komisia, ktorá je zložená z odborníkov z oblasti filmu a televízie a z oblasti ochrany životného prostredia a menuje ju riaditeľ festivalu.
 •  Filmy zaradené do medzinárodnej súťaže hodnotí medzinárodná odborná porota, ktorá je zložená z domácich a zahraničných osobností z oblasti filmovej a televíznej tvorby a ochrany životného prostredia. Predsedu a členov odbornej poroty menuje riaditeľ festivalu.
 • Filmy budú hodnotené v kategóriách:

A   Spravodajské a publicistické programy, magazíny a filmy
B   Dokumentárne filmy
C   Vzdelávacie a náučné videoprogramy a filmy
D   Voľná tvorba a filmy pre deti a mládež (reklamné spoty, animované, bábkové a hrané filmy,
videoklipy)

 • Medzinárodná porota rozhodne o udelení týchto cien:
 • Hlavná cena ENVIROFILMu honorovaná 3 500 EUR
 • Ceny vo všetkých kategóriách
 • Cena najlepšiemu filmu slovenského režiséra honorovaná 2 000 EUR
 • Porota je oprávnená doporučiť udelenie ďalších cien
 • Cena za najlepší amatérsky film,
 • Ceny za kameru, réžiu, scenár, hudbu k filmu,
 • Ceny spolupracujúcich organizácií a partnerov,
 • Cena diváka,
 • Cena udelená detskou porotou.
  Porota má právo niektoré ceny neudelť.
 • Neštatutárnou cenou, ktorá sa odovzdáva v rámci záverečného ceremoniálu festivalu, je cena Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu mladému tvorcovi. Jej udelenie sa riadi vlastným štatútom.

IV. Osobná účasť

 

 •   Prihlášky k osobnej účasti je nutné poslať na adresu organizátora do 20. apríla 2012
 • Akreditovaní účastníci dostanú pri registrácii informačné materiály a majú voľný vstup na všetky filmové a sprievodné programy festivalu.
 • Náklady spojené s pobytom si hradí každý účastník sám.
 • Organizátor zaisťuje a hradí ubytovanie a cestovné náklady oceneným autorom alebo ich zástupcom, lektorom v sprievodných podujatiach, členom festivalového výboru.

V. Záverečné ustanovenia

 

 • Pre zabezpečenie vysokej kvality verejnej projekcie budú súťažné filmy na festivale premietané len z nosičov miniDV,  betacam SP, HDV, Blu-ray, ich prihlasovatelia budú vyzvaní na dodanie kópie na niektorom z uvedených profesionálnych nosičov.
 • Prihlasovateľ súhlasí aby jeho film bol opatrený slovenskými prekladovými titulkami alebo dabingom, logom festivalu a sponzora a tak na festivale prezentovaný. Tento prepis je oprávnený urobiť len subjekt poverený organizátorom festivalu.
 • Ocenené tituly zostávajú natrvalo vo videotéke Slovenskej agentúry životného prostredia a nebudú použité na komerčné účely.
 • Po ukončení festivalu budú filmy v období september až december 2012 premietnuté na pofestivalových nekomerčných prehliadkach v SR propagujúcich festival a na podporu  environmentálneho vzdelávania verejnosti.
 • Vybrané a ocenené tituly  môžu byť len so súhlasom prihlasovateľa uvedené v televíznom vysielaní na území Slovenskej republiky a to v súvislosti s propagáciou festivalu a tiež v súťažnej prehliadke ECOmove International
 •  Neocenené tituly sa vracajú prihlasovateľom len na vyžiadanie.
 •  Prihláška k účasti znamená súčasne súhlas so znením propozícií.
 • Slovenský text propozícií platí ako záväzný. Právne vzťahy medzi prihlasovateľmi, účastníkmi festivalu, jeho vyhlasovateľom a organizátorom sa riadia podľa zákonov Slovenskej republiky.