Envirofilm je členom medzinárodnej asociácie environmentálnych festivalov ECOMOVE International

Festivalový denník

Festival ENVIROFILM

 • je deklarovaný Ministerstvom životného prostredia SR ako najväčšie vzdelávacie a osvetové podujatie rezortu určené širokej verejnosti.
 • je členom  medzinárodnej asociácie environmentálnych festivalov ECOMOVE International ako jediný zástupca SR. Členovia asociácie - Česká republika, Japonsko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Taliansko, Slovensko
 • je zaradený do programu kandidatúry mesta Banská Bystrica na Európske hlavné mesto kultúry 2013.
 • filmová prehliadka súčasne prebieha v 4 mestách regiónu stredného Slovenska – Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica a Kremnica
 • okrem medzinárodnej filmovej súťaže organizuje i nesúťažnú prehliadku filmov slovenského filmového dedičstva z archívu Slovenského filmového ústavu pre deti, mládež a dospelých
 • organizuje odborné semináre pre televíznych a filmových tvorcov v spolupráci s Úniou slovenských televíznych tvorcov
 • súčasne organizuje medzinárodnú súťaž detskej výtvarnej tvorivosti Zelený svet (maľba, kresba, fotografia, animovaný film vytvorený deťmi). Detské kresby boli odovzdané do nemocníc SR, na úrady životného prostredia a MŽP SR, školám a školským zariadeniam
 • udeľuje finančné ceny autorom vo filmovej súťaži - Grand Prix a Cena za najlepší film slovenského autora pre podporu audiovizuálnej environmentálnej tvorby
 • udeľuje Cenu Environmentálnej nadácie Ch.B.Parksovej z USA víťazovi súťaže Zelený svet.
 • zabezpečuje udeľovanie Ceny Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu za dlhodobý prínos v oblasti slovenskej audiovizuálnej tvorby s environmentálnou tematikou.
 • každoročne privíta oficiálnych domácich a zahraničných hostí ministra životného prostredia SR a partnerov festivalu
 • ponúka verejnosti stretnutia so špičkovými domácimi a zahraničnými režisérmi, filmármi, dokumentaristami a ochranármi
 • zaznamenáva tradične vysokú návštevnosť na filmových predstaveniach počas celého týždňa vo všetkých mestách
 • ročne eviduje, premieta a archivuje desiatky súťažných filmov z krajín celého sveta - rok 2007 zaznamenal 157 filmov z 27 krajín.
 • vo videotéke SAŽP eviduje viac ako 1000 filmov zo všetkých ročníkov festivalu a bezplatne ich požičiava verejnosti
 • zabezpečuje prehliadku filmov a propagáciu partnerov festivalu na zahraničných festivaloch združených v asociácii ECOmove International
 • spolupracuje s STV pri ďalšej projekcii filmov
Vyhlasovateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor Slovenská agentúra životného prostredia
Spoluorganizátori


Kalendár ENVIROFILMU 2008

Zasadnutie predvýberovej komisie 28. február - 2. marec 2008
Uzávierka prihlášok k osobnej účasti 20. apríl 2008
Otvorenie festivalu 13. máj 2008
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže 16. máj 2008
Prehliadka víťazných filmov 17. máj 2008
 
SAŽP 2007